Hydraulic breaker light

Búa phá thủy lực RX được tin cậy với tất cả công suất mà khách hàng cần để thực hiện được công việc và hơn thế nữa. RX là một búa phá mà nó sẽ xử lý các công việc khó khăn nhất – năm này qua năm khác. Các tính năng và lợi ích Công nghệ

Read more

Hydraulic breaker midsize

Búa phá thủy lực RX được tin cậy với tất cả công suất mà khách hàng cần để thực hiện được công việc và hơn thế nữa. RX là một búa phá mà nó sẽ xử lý các công việc khó khăn nhất – năm này qua năm khác. Các tính năng và lợi ích Công nghệ

Read more

Hydraulic breaker heavyweight

RX hydraulic breakers are trusted with all the capacity that customers need to get the job done, and more. RX is a breakers that will handle the most difficult job – year after year. Features and Benefits Hybrid technology for higher energy Internal control valve for higher efficiency Strengthening capacity to higher efficiency and low

Read more