Kỹ thuật kiểm tra lốp – Việc cần làm trước mỗi ca làm việc