CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
TẤM CHẮN TRƯỚC CỦA ĐỆM CẬP TÀU