CON LĂN ĐỠ TRÊN

PSV

Hiệu quả của việc hàn kín hệ thống con lăn PSV cung cấp các giải pháp cho những thách thức về môi trường bụi, bẩn, nước, nhiệt độ cao và thấp, hay ứng dụng cho nơi có một sự mất cân bằng nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Nhiệt độ làm việc, với các thành phần mỡ tiêu chuẩn được định nghĩa là từ -20 ° C đến + 100 ° C.